Skip to main content

Gegevensbeschermingsverklaring

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende opmerkingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

.

Dataverzameling op deze website

Wie verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in de rubriek "Opmerking over de verantwoordelijke" in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden in eerste instantie verzameld doordat u ons deze informatie geeft. Dit kunnen gegevens zijn die u in een contactformulier invult, bijvoorbeeld.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming door onze IT-systemen verzameld wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van de pagina-oproep). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website betreedt.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten wordt aangeboden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om gratis informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U heeft ook het recht om de correctie of verwijdering van deze gegevens te eisen. Als u toestemming heeft gegeven voor gegevensverwerking, kunt u deze toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken. Bovendien hebt u het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Bovendien hebt u het recht om in beroep te gaan bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Voor deze en andere vragen over gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

2. hosting en content delivery netwerken (CDN)

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (Hoster) De persoonlijke gegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster. Dit kan bestaan uit IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, websitetoegangen en andere gegevens die door een website worden gegenereerd.

Het gebruik van de Hoster is bedoeld om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen (Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele aanbieder (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO).

Onze hoster zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om zijn serviceverplichtingen na te komen en zal onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen.

Wij gebruiken de volgende hoster:

Opname van een contract voor orderverwerking

Om de gegevensbescherming te garanderen, hebben we een contract voor orderverwerking afgesloten met onze hoster.

3. algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonlijke gegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit Privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe dit gebeurt en met welk doel.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidslekken kan hebben. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Aanwijzing over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

A. Vogels
Landhotel Fernsicht
beukenpad 26
59955 Winterberg

telefoon: +49 (0) 2983 - 928894
E-mail: info@landhotelfernsicht.de

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel en de wijze van verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.). Zonder dat in deze gegevensbeschermingsverklaring een meer specifieke bewaartermijn is vastgelegd, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel waarvoor ze zijn opgeslagen, niet meer van toepassing is. Indien u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking herroept, worden uw gegevens gewist, tenzij wij andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens op te slaan (bijv. fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet meer van toepassing zijn.

Annulering van uw toestemming voor gegevensverwerking

Vele gegevensverwerkingsoperaties zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt een eerder gegeven toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de herroeping uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

recht om bezwaar te maken tegen gegevensverzameling in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 DSGVO)

als de gegevensverwerking gebaseerd is op Art. 6 ABS. 1 LIT. E OF F DSGVO HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RESPECTIEVELIJKE WETTELIJKE BASIS WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD IS TE VINDEN IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NIET MEER VERWERKEN, TENZIJ WIJ KUNNEN AANTONEN DAT ER DWINGENDE REDENEN ZIJN VOOR DE VERWERKING DIE BESCHERMING VERDIENEN EN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF TENZIJ DE VERWERKING DIENT OM RECHTSVORDERINGEN TE DOEN GELDEN, UIT TE OEFENEN OF TE VERDEDIGEN (BEZWAARSCHRIFT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 2.2.1). 21 PARA. 1 DSGVO).

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS ZULLEN VOOR DE RICHTLIJNIGE ADVERTENTIE WORDEN OPGENOMEN, JIJ HEBBT HET RECHT OP DE BIJZONDERE TIJD VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VOOR HET DOEL VAN DE SUCHTELIJKE ADVERTENTIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. ALS U NIET CONSISTERT, DIENT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET GEBRUIKT te worden VOOR RICHTLIJNENDE ADVERTENTIES (IN HET KADER VAN ARTIKEL 21, lid 2, DSGVO).

In geval van inbreuken op de DSGVO hebben de betrokken personen het recht een beroep te doen op een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, de plaats waar zij werken of de plaats waar de verdenking van een inbreuk bestaat. Dit recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Rechts op de overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract aan u of aan een derde partij te laten overhandigen in een gemeenschappelijk, machinaal leesbaar formaat. Indien u vraagt om de gegevens direct door te geven aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-encryptie

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen, die u ons als site-exploitant stuurt, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-encryptie. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons stuurt niet door derden worden gelezen.

Gecodeerde betalingstransacties op deze website

Als er na het afsluiten van een contract met kosten een verplichting bestaat om uw betalingsgegevens aan ons over te dragen (bijv. rekeningnummer voor automatische incasso), zijn deze gegevens nodig voor de verwerking van betalingen.

Betalingstransacties via het gebruikelijke betaalmiddel (Visa/MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.

In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u aan ons doorgeeft, niet door derden worden gelezen.

Informatie, verwijdering en correctie

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde het recht om gratis informatie te verkrijgen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvangers ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen voor dit en voor verdere vragen over het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Rechts om de verwerking te beperken

U hebt het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben we meestal tijd nodig om dit te controleren. U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen voor de duur van de controle.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is of is, kunt u vragen om de beperking van de verwerking in plaats van de verwijdering.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben, maar u deze wel nodig heeft voor de uitoefening, verdediging of het instellen van rechtsvorderingen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Indien u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, moet er een evenwicht worden gevonden tussen uw en onze belangen. Zolang het nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van het feit dat ze worden opgeslagen - alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Wij maken bezwaar tegen het gebruik van de in het kader van de afdrukverplichting gepubliceerde contactgegevens voor de toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De exploitanten van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van het ongevraagd verzenden van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.

4. gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw eindapparaat. Ze worden ofwel tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door uw webbrowser.

Gedeeltelijk kunnen ook cookies van derden op uw eindapparaat worden opgeslagen wanneer u onze site betreedt (cookies van derden). Deze stellen ons of u in staat om gebruik te maken van bepaalde diensten van de derde partij (bijv. cookies voor de verwerking van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde websitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of om advertenties weer te geven.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (functionele cookies, bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies voor het meten van het webpubliek) worden opgeslagen op basis van Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, tenzij er een andere wettelijke basis wordt gegeven. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en optimale dienstverlening. Indien toestemming voor het opslaan van cookies is gevraagd, zal het opslaan van de betreffende cookies uitsluitend plaatsvinden op basis van deze toestemming (Art. 6 lid 1 letter a DSGVO); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, het accepteren van cookies uitsluiten voor specifieke gevallen of in het algemeen, en het automatisch verwijderen van cookies activeren bij het sluiten van de browser. Indien cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

In zoverre cookies van derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring apart informeren en indien nodig uw toestemming vragen.

.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons stuurt. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Bedieningssysteem gebruikt
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de toegangscomputer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Een combinatie van deze gegevens met andere gegevensbronnen wordt niet uitgevoerd.

De verzameling van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij de technische foutvrije presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden vastgelegd.

Als u ons een aanvraag stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de daar ingevulde contactgegevens, door ons opgeslagen ten behoeve van de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt de gegevens te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen niet meer van toepassing is (bijv. na verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onverle

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt per e-mail, telefoon of fax, wordt uw aanvraag met inbegrip van alle persoonsgegevens (naam, aanvraag) die daaruit voortvloeien door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw aanvraag. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, mits uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons rechtmatige belang bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen (art. 6 lid 1 lit. f DSGVO) of op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO) indien deze is aangevraagd.

De gegevens die u ons per contactaanvraag heeft toegezonden blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag te herroepen of het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen ophoudt te gelden (bijv. nadat uw aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverle

5. plugins en tools

Google Web Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met Google-servers.

Voor meer informatie over Google-webfonts, zie https://developers.google.com/fonts/faq en het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

.

Font Awesome (lokale hosting)

Deze pagina gebruikt Font Awesome voor een uniforme weergave van lettertypen. Font Awesome is lokaal geïnstalleerd. Het maakt geen verbinding met Fonticons, Inc. servers.

Voor meer informatie over Font Awesome, zie het Font Awesome privacybeleid: https://fontawesome.com/privacy.

OpenStreetMap

We gebruiken de kaartenservice van OpenStreetMap (OSM). De provider is de Open-Street-Map Foundation (OSMF), 132 Maney Hill Road, Sutton Coldfield, West Midlands, B72 1JU, Verenigd Koninkrijk.

Wanneer u een website bezoekt waar OpenStreetMap is ingebed, wordt uw IP-adres en andere informatie over uw gedrag op die website doorgestuurd naar OSMF. OpenStreetMap kan cookies in uw browser opslaan of soortgelijke herkenningstechnologieën gebruiken om dit te doen.

Het is mogelijk om uw locatie op te slaan als u dit hebt toegestaan in de instellingen van uw apparaat, bijvoorbeeld op uw mobiele telefoon. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Voor details verwijzen wij u naar het privacybeleid van OpenStreetMap op de volgende link: https://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy.

Het gebruik van OpenStreetMap is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en een gemakkelijke vindbaarheid van de locaties die we op de website hebben aangegeven. Dit is een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Indien een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden herroepen.